O nama

O nama

Rad Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar temelji se na obvezi izvršavanja zadataka propisanih djelokrugom rada i nadležnostima koje proizlaze iz Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ("Službene novine Federacije BiH", br. 19/03, 38/05, 61/06) i iz slijedećih propisa:

 1. Srednjoročna strategija razvoja poljoprivrednog sektora u Federaciji BiH (2015-2020)
 2. Zakon o poljoprivredi ("Službene novine Federacije BiH", br. 88/07);
 3. Zakon o poljoprivrednom zemljištu ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/10);
 4. Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/03, 22/06);
 5. Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/05);
 6. Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06);
 7. Zakon o plaćama državnih službenika i namještenika („Službene novine FBiH“, broj 45/10 i podzakonski akti nastali na istom zakonu
 8. Zakon o novčanim podrškama u primarnoj poljoprivredi FBiH,(„Službene novine FBiH, br. 28/04)
 9. Uredba o organiziranju službi zaštite i spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 58/06);
 10. Zakon o vinu i drugim proizvodima od grožđa i vina („Službeni glasnik BiH“ , br. 25/08
 11. Zakon o vinu Federacije BiH(„Službene novine FBiH“, broj 55/12)
 12. Zakon o stočarstvu (Službene novine Federacije BiH br. 66/13)
 13. Zakon o poljoprivrednim savjetodavnim službama (Službene novine Federacije BiH br. 66/13
 14. Zakon o veterinarstvu BiH i Zakon o veterinarstvu FBiH
 15. Zakon o hrani BiH („Službeni glasnik BiH, br. 50/&04 i svih podzakonskih akata proisteklih iz ovoga zakona
 16. Zakon o izvršenju proračuna /budžetu Federacije BiH za 2015.(Službene novine FBIH, br. __/12)
 17. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja („Službene novine FBiH, br. 31/14)
 18. Rješenja Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ( Rješenje za ovlašteni ispitni dijagnostički laboratorij)
 19. Rješenja Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ( Rješenje o uspostavi jednog Regionalnog ureda za unos podataka za identifikaciju goveda na području Federacije Bosne i Hercegovine – broj 06-1-24/1-27/10 od 04.11.2010. godine
 20. Zakon o duhanu BiH („Službeni glasnih BiH, broj 32/10, od 22.04.2010. godine( očekuju se Pravilnici o kontroli kakvoće duhanskih proizvoda, čl.35
 21. Zakon o genetski modificiranim organizmima (“Službeni glasnik BiH”, broj 50/04) – jedna od četiri (4) ovlaštena laboratorija je u Federalnom agromediteranskom zavodu Mostar
 22. Uredba o procesu strateškog planiranja, godišnjeg planiranja i izvještavanju federalnim ministarstvima („Službene novine FBIH“, br.19/11 od 13.4.2011.
 23. Ostali pozitivni zakonski propisi

 

Osnovni zadatci iz djelokruga rada Zavoda

 

Federalni agromediteranski zavod Mostar vrši stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na:organizaciju izvještajno-prognoznih službi u zaštiti bilja; uzgojno-selekcijski rad u stočarstvu; certificiranje sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja; ispitivanje životnih namirnica; kontrolu kvantiteta i kvaliteta poljoprivrednih proizvoda i njihovih prerađevina, mineralnih gnojiva i sredstava za zaštitu bilja; poslove iz područja vinogradarstva i vinarstva; duhanske proizvodnje; mediteranskog voćarstva; edukaciju farmera;  brigu o zemljištu kao osnovnom prirodnom resursu na području mediteranske klimatske regije; kao i druge biljne i stočarske proizvodnje koje su karakteristične za ovu regiju;

Zakon o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ("Službene novine Federacije BiH", br. 19/03, 38/05, 61/06),(Sl. novine FBiH, broj 38/05, članak 29.c.)

 

Povijest

 

Misija

Federalni agromediteranski zavod Mostar je samostalna federalna upravna organizacija od strateškog interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine.  Misija Zavoda je kroz stručni rada zasnovan znanstveno-istraživačkim metodama u poljoprivredi i ruralnom razvitku stjecati i prenositi znanja u svrhu gospodarskog, ekološkog i sociološkog održivog razvoja ruralnog prostora Zavod želi unaprijediti proizvodnju hrane, prateću prehrambenu industriju i održivo gospodarenje prirodnim resursima u regionalnom i europskom kontekstu.

 

Vizija

Postati u narednoj deceniji vodeća razvojna institucija čiji su poslovi zasnovani na znanstveno-stručnim metodama. Zavod prihvaća Europske pravne okvire u reguliranju znanstveno-istraživačke djelatnosti čime se otvaraju mogućnosti dodatnoga profiliranja i usavršavanja djelatnika. Ostvarenje Vizije Zavoda podrazumijeva stvaranje ljudskih i infrastrukturnih kapaciteta neophodnih za ostvarenje Misije Zavoda.

 

Mostar; 2018. godina

Direktor:

__________________________________

prof.dr.sc. Marko Ivanković