Odjeljenje za agrokemijska ispitivanja, kontrolu kvalitete poljoprivredno - prehrambenih proizvoda, duhana i duhanskih proizvoda

U odjeljenju za agrokemijska ispitivanja, kontrolu kvalitete poljoprivredno- prehrambenih proizvoda, duhana i duhanskih proizvoda (u daljem tekstu: odjeljenje) vrše se slijedeći poslovi: kontrola sjemena i sadnog materijala , kontrola kvantiteta i kvalitete bilja i poljoprivredno *- prehrambenih proizvoda biljnog i animalnog porijekla, duhana i duhanskih proizvoda, laboratorijska ispitivanja tla, organskih i mineralnih gnojiva, irigacionih voda, te ostataka teških kovina, štetnih elemenata, sredstava za zaštitu bilja i reguliranih objekata u svrhu dijagnosticiranja štetnih organizama na sjemenu i sadnom materijalu, izdavanje uvjerenja na bazi relevantnih podataka, kao i drugi poslovi koji prate tok i unaprjeđenje raznih biljnih i stočarskih proizvodnji, izdavanje raznih izvješća, potvrdnica i certifikata iz domene poslova i usluga koje obavlja, izrada saopćenja, biltena i informacija o rezultatima rada, izrada pisanih materijala vezano za djelatnost odsjeka ( dokumentirani sadržaji rada, metodike, naputci, procedure prema međunarodnim normama, stručni praktikumi i razne publikacije za educiranje vlastitog osoblja i osoblja drugih ispitnih laboratorija), sudjelovanje u izradi zakona iz oblasti djelokruga rada odjeljenja, obavljanje znanstveno-istraživačkih i razvojnih aktivnosti, te ostvarivanje suradnje sa nadležnim institucijama i organizacijama iz oblasti agrokemijskih ispitivanja i kontrole kvalitete poljoprivredno – *prehrambenih proizvoda, duhana i duhanskih proizvoda; obavljanje i drugih poslova iz nadležnosti odjeljenja.

Dokumenti
Odsjeci
FEDERALNI AGROMEDITERANSKI ZAVOD
Biskupa Čule 10,
88000 Mostar
Prijava