Odsjek za povrtlarstvo, ratarstvo i zaštitu bilja

Odsjek za povrtlarstvo, ratarstvo, i zaštitu bilja obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na: pripremanje i poduzimanje odgovarajućih mjera, radnji i postupaka radi izvršavanja poslova u oblasti proizvodnje povrća, žita, krmnog, ljekovitog i industrijskog bilja, praćenje i promatranje razvitaka štetnih organizama koji su prisutni na biljkama, biljnim proizvodima i reguliranim objektima i određivanje optimalnog vremena za njihovo suzbijanje i pokusni rad na pokusnim poligonima, kao i poduzimanje mjera na sprječavanju nastanka štetnih posljedica, odnosno mjera, radnji i postupaka na otklanjanju štetnih posljedica, primjenom stručnih i znanstvenih metoda rada, praćenje stanja u oblasti primjene fitofarmaceutskih sredstava i određivanje optimalne doze kod tretiranja štetnih biljnih organizama, neovisno od ustanovljenja da li štetni organizam pripada životinjskom ili biljnom svijetu ili dugim patogenim organizmima štetnim za biljke, biljne proizvode i regulirane objekte, evidentiranje izbijanja povećane populacije štetnih organizama (epifitocije), predviđanje razvitaka pojave štetnih organizama na temelju relevantnih podataka, pružanje meteoroloških, bioloških i drugih podataka u svrhu promatranja i predviđanja pojave štetnih organizama- uspostava IPS-a, obavljanje osnovne terenske i laboratorijske dijagnostike štetnih organizama, izdavanje upozorenja i sprječavanje širenja štetnih organizama putem savjeta i naputaka za uporabu proizvoda za zaštitu zdravlja bilja i putem izvještavanja javnosti i relevantnih servisa, vođenje postupka radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi službena evidencija i izdavanje odgovarajućih uvjerenja, izrada analiza, izvješća, informacija i drugih stručnih analitičkih materijala iz ratarske i povrtlarske proizvodnje, obavljanje stručno savjetodavnih poslova na imanjima farmera, sudjelovanje u izradi zakona iz oblasti ratarstva, povrtlarstva i zaštite bilja, pripremanje stručnih naputaka za unaprjeđenje i razvitak ratarstva, povrtlarstva i zaštite bilja, obavljanje znanstveno-istraživačkih i razvojnih aktivnosti, te ostvarivanje suradnje sa nadležnim institucijama i organizacijama iz oblasti ratarstva, povrtlarstva i zaštite bilja, obavljanje drugih poslova iz nadležnosti odsjeka.

Laboratoriji
FEDERALNI AGROMEDITERANSKI ZAVOD
Biskupa Čule 10,
88000 Mostar
Prijava