O nama
Rad Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar temelji se na obvezi izvršavanja zadataka propisanih djelokrugom rada i nadležnostima koje proizlaze iz Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ("Službene novine Federacije BiH", br. 19/03, 38/05, 61/06) i iz slijedećih propisa:
1. Srednjoročna strategija razvoja poljoprivrednog sektora u Federaciji BiH (2015-2020)
2. Zakon o poljoprivredi ("Službene novine Federacije BiH", br. 88/07);
3. Zakon o poljoprivrednom zemljištu ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/10);
4. Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/03, 22/06);
5. Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/05);
6. Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06);
7. Zakon o plaćama državnih službenika i namještenika („Službene novine FBiH“, broj 45/10 i podzakonski akti nastali na istom zakonu
8. Zakon o novčanim podrškama u primarnoj poljoprivredi FBiH,(„Službene novine FBiH, br. 28/04)
9. Uredba o organiziranju službi zaštite i spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 58/06);
10. Zakon o vinu i drugim proizvodima od grožđa i vina („Službeni glasnik BiH“ , br. 25/08
11. Zakon o vinu Federacije BiH(„Službene novine FBiH“, broj 55/12)
12. Zakon o stočarstvu (Službene novine Federacije BiH br. 66/13)
13. Zakon o poljoprivrednim savjetodavnim službama (Službene novine Federacije BiH br. 66/13
14. Zakon o veterinarstvu BiH i Zakon o veterinarstvu FBiH
15. Zakon o hrani BiH („Službeni glasnik BiH, br. 50/&04 i svih podzakonskih akata proisteklih iz ovoga zakona
16. Zakon o izvršenju proračuna /budžetu Federacije BiH za 2015.(Službene novine FBIH, br. __/12)
17. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja („Službene novine FBiH, br. 31/14)
18. Rješenja Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ( Rješenje za ovlašteni ispitni dijagnostički laboratorij)
19. Rješenja Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ( Rješenje o uspostavi jednog Regionalnog ureda za unos podataka za identifikaciju goveda na području Federacije Bosne i Hercegovine – broj 06-1-24/1-27/10 od 04.11.2010. godine
20. Zakon o duhanu BiH („Službeni glasnih BiH, broj 32/10, od 22.04.2010. godine( očekuju se Pravilnici o kontroli kakvoće duhanskih proizvoda, čl.35
21. Zakon o genetski modificiranim organizmima (“Službeni glasnik BiH”, broj 50/04) – jedna od četiri (4) ovlaštena laboratorija je u Federalnom agromediteranskom zavodu Mostar
22. Uredba o procesu strateškog planiranja, godišnjeg planiranja i izvještavanju federalnim ministarstvima („Službene novine FBIH“, br.19/11 od 13.4.2011.
23. Ostali pozitivni zakonski propisi
FEDERALNI AGROMEDITERANSKI ZAVOD
Biskupa Čule 10,
88000 Mostar
Prijava