Cijenik usluga FAZ-a

U prilogu.

Cjenik usluga odsjeka za ratarstvo, povrtlarstvo i zaštitu bilja

Cjenik usluga fitosanitearnog laboratorija

Cjenik usluga fitosanitarnog laboratorija nalazi se u prilogu

Xylella Fastisiosa

u prilogu

Cjenik za usluge uzorkovanja, laboratorijske analize i vizualne preglede na prisustvo krumpirovih karantenskih štetnika

U prilogu se nalazi cijenik za usluge uzorkovanja, laboratorijske analize i vizualne preglede na prisustvo krumpirovih karantenskih štetnika koje se provode u saklopu programa Posebnog nadzora (sustavne kontrole) karantenski štetnih organizama na krumpiru u Bosni i Hercegovini za 2015. godinu koji su usuglasili i potpisali 30.01.2015.:

Poljoprivredni institut Republike Srpske-Banja Luka

Federalni zavod za poljoprivredu-Sarajevo

Federalni agromediteranski zavod-Mostar