SVIM UČESNICIMA POSTUPKA

Dopuna  tenderske  dokumentacije za konkurentski  zahtjev za dostavu ponuda nabavu radova “Adaptacija agrokemijskog laboratorija Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar”