ODLUKU o pokretanju postupka javne nabave usluga

Broj: ODL-01-14-5- 463-2/17.

Mostar,  17.03.2016.

 

Na temelju članka 3., članka 15. stavak (1), članka 17, stavak (1), članka 18. stavak (1), članka 87. stavak (3) i članka 90. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), članka 2., članka 4.  i članka 7. stavak (2) Pravilnika o postupku izravnog sporazuma (Službeni glasnik BiH, broj: 90/14.), članka 1. i članka 7. stavak (2) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar, broj: 01-02-2-132-1/15. od 30.01.2015. godine, direktor  Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar, donosi:

 

O D L U K U

 o pokretanju postupka javne nabave usluga

 

I.      

Pokreće se IZRAVNI SPORAZUM radi javne nabave usluge:

 “Usluge  konzultacije  nova revizija standarda ISO 9001:2015. za 2017. godinu“

 

 

Redni broj u Planu: 67;  CPV:772225000-8

II.

Procijenjena ukupna vrijednost predmetne nabave  iz točke I ove  Odluke  bez PDV-a,     iznosi   5.000,00 KM 

 

III.

Sredstva za javnu nabavu usluga  definiranih u članku 1. ove Odluke, osigurana su iz Proračuna Federacije BiH za 2016. godinu, na poziciji ekonomski kod 613900, razdjel 60 („Službene novine Federacije BiH“, broj: 104. od 30.12.2016. godine).

 

IV.

Izravni sporazum za javnu nabavu usluge iz točke I. ove Odluke, okončat će se zaključivanjem ugovora.

V.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Stalno povjerenstvo za provođenje postupka javne nabave roba, usluga i ustupanja radova Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar u 2017. godini, imenovano Rješenjem broj: 01-14-5-41-1/17. od 12.01.2017. godine.

 

 VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na web stranici Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar, www.faz.ba.

 

 

 

                                                                                               D i r e k t o r :

                                                                                   Prof.dr.sc. Marko Ivanković

Dostavljeno:

-Odjeljenje za pravne, računovodstvene i opće poslove x 2

-a/a