Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja - Klima komora

U prilogu