O D L U K U o rezultatima kvalifikacije u pregovaračkom postupku bez objave obavijesti, za nabavu usluga.

Broj: ODL-01-14-5-564-7/17.

Mostar, 13.04. 2017.

 

Na temelju članka  70. stavka 5. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj: 39/14),  direktor  Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar, donosi:

 

 

O D L U K U

o rezultatima kvalifikacije u pregovaračkom postupku bez objave obavijesti, za  nabavu usluga.

I.      

Prihvaća se preporuka  Stalnog povjerenstva za provođenje postupka javne nabave roba, usluga i ustupanja radova Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar u 2017. godini, (u daljem tekstu .Stalno povjerenstvo ) imenovano Rješenjem direktora  broj: 01-14-5-41-1/17. od 12.01.2017. godine, o rezutatima   kvalifikacije u pregovaračkom postupku bez objave za nabavu usluga„Održavanje nabava i izmjena rezervnih dijelova  opreme  proizvođača “AGILENT i  JENWAY”

 

 

Poziv za dostavljanje  Inicijalnih ponuda, dostavlja se   ponuditelju ALPHACHROM  d.o.o. Sarajevo, po provedenoj I fazi pregovaračkog postupka.

 

II.

 

Ova Odluka  stupa na snagu  danom donošenja i dostavlja se   ponuditelju koji je sudjelovao u postupku javne nabave.

 

 

 

Obrazloženje

 

Federalni agromediteranski zavod Mostar, donijelo  je dana 06.04. 2017. godine Odluku o pokretanju  postupka za nabavu usluga „Održavanje nabava i izmjena rezervnih dijelova  opreme  proizvođača “AGILENT i  JENWAY

  

Procijenjena vrijednost nabove je  17.500,00 KM 

 

Do krajnjeg roka utvrđenog u Zahtijevu za dostavu ponude, tj. do 13.04. do 12 sati. ponuditelj ALPHACHROM  d.o.o. Sarajevo dostavilo je svoj zahtjev.

 

Informacija o pregovaračkom  postupku, INF-01-14-5-564-7/17. 06.04. 2017. godine, objavljena je na  internetskoj stranici, Federalnog agromediteranskog zavoda  Mostar:  www. faz.ba.

 

Stalno povjerenstvo za provođenje postupka javne nabave roba, usluga i ustupanja radova Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar u 2017. godini, (u daljem tekstu .Stalno povjerenstvo)imenovano Rješenjem direktora, broj: 01-14-5-41-1/17. od 12.01.2017.dostavilo je Zapisnik o ispunjavanju uvjeta za sudjelovanje u pregovaračkom postupku,  broj:  01-14-5-564-7/17. od dana 13.04.2017. godine  i  dalo preporuku direktoru Zavoda,  da se kvalificirani ponuditelj pozove da dostavi inicijalnu ponudu i  poziv za pregovore

 

 

Protiv Odluke može se izjaviti žalba najkasnije u roku od 10 (deset )   dana, od dana prijema Odluke.

 

 

 

                                                                                               D i r e k t o r :

                                                                                   Prof.dr.sc. Marko Ivanković

 

 

Dostavljeno:

           a/a