O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u pregovaračkom postupku bez objave obavijesti o nabavi roba

U prilogu.