Ispravka tenderske dokumentacije

Ispravka  tenderske  dokumentacije 

                         za konkurentski  zahtjev za dostavu ponuda

                         nabavu radova “Adaptacija agrokemijskog laboratorija

                         Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar”            

 Poštovani,