CT/Organ za potvrđivanje
O procesu
U tijeku je proces akreditacije CERTIFIKACIJSKO TIJELO / ORGAN ZA POTVRĐIVANJE FEDERALNOG AGROMEDITERANSKOG ZAVODA MOSTAR, prema standardu BAS EN ISO/IEC 17065:2014, od strane BATA (Institut za akreditiranje BiH), a na osnovu zahtjeva poslanog 28.7.2020. godine.

CT/Organ za potvrđivanje obavlja poslove Službenog nadzora nad proizvodnjom:

sadnog materijala povrća (PR),
sjemenskog krumpira (SK),
materijala za razmnožavanje voća i voćne sadnice (VS),
cijepova vinove loze, reznica podloga i reznica pupova (LC),

Službeni nadzor se provodi prema kriterijima zadatim u:

REFERENTNIM DOKUMENTIRANIM INFORMACIJAMA (Zakoni i Pravilnici),

RADNIM UPUTAMA:

Radna uputa za postupak certificiranja/potvrđivanja sadnog materijala povrća: RU-RPZ-01,
Radno uputstvo za certifikaciju/ potvrđivanje proizvodnje sjemenskog krumpira: RU-RPZ-02,
Radno uputstvo za certifikaciju/ potvrđivanje materijala za razmnožavanje voća i voćne sadnice: RU-VV/03,
Radno uputstvo za certifikaciju/ potvrđivanje proizvodnje cijepova vinove loze, reznica podloga i reznica plemki: RU-VV-04, i

CERTIFIKACIJSKIM SHEMAMA:

Certifikacijska shema OB-RPZ-01/01;
Certifikacijska shema OB-RPZ-02/01;
Certifikacijska shema OB-VV-03/01;
Certifikacijska shema OB-VV-04/01.

Provođenje Službenog nadzora nad prijavljenom proizvodnjom vrši se na terenu/ mjestu proizvodnje.

Terenski nadzori sastoje se od uzorkovanja tla na nematode, uzorkovanja biljnog materijala za analizu na štetne organizme, vizualni pregled sortne autentičnosti (vegetativne razvijenosti i zdravstvenog stanja) i nadzora kritičnih točaka u proizvodnji. Izrade dokumentacije o pregledanoj proizvodnji potrebne za stavljanje sadnog materijala u promet i izdavanje etiketa/deklaracija za priznate količine proizvedenog sadnog materijala.

Poslovi Službenog nadzora nad proizvodnjom poljoprivrednog sadnog materijala završavaju izradom Godišnjeg izvješća o proizvodnji poljoprivrednog sadnog materijala.
CERTIFIKACIJSKO TIJELO / ORGAN ZA POTVRĐIVANJE FEDERALNOG AGROMEDITERANSKOG ZAVODA MOSTAR,
akreditiran prema standardu BAS EN ISO/IEC 17065:2014, od strane BATA (Institut za akreditiranje BiH).



1. CT/Organ za potvrđivanje obavlja poslove Službenog nadzora nad proizvodnjom:

  - sadnog materijala povrća (PR),

  - sjemenskog krumpira (SK),

  - materijala za razmnožavanje voća i voćne sadnice (VS),

  - cijepova vinove loze, reznica podloga i reznica pupova (LC),


Službeni nadzor se provodi prema kriterijima zadatim u:

  a.  REFERENTNIM DOKUMENTIRANIM INFORMACIJAMA (Zakoni i Pravilnici),

  b.  RADNIM UPUTAMA:

    - Radna uputa za postupak certificiranja/potvrđivanja sadnog materijala povrća: RU-RPZ-01,

    - Radno uputstvo za certifikaciju/ potvrđivanje proizvodnje sjemenskog krumpira: RU-RPZ-02,

    - Radno uputstvo za certifikaciju/ potvrđivanje materijala za razmnožavanje voća i voćne sadnice: RU-VV/03,

    - Radno uputstvo za certifikaciju/ potvrđivanje proizvodnje cijepova vinove loze, reznica podloga i reznica plemki: RU-VV-04, i


  c.  CERTIFIKACIJSKIM SHEMAMA:

    - Certifikacijska shema OB-RPZ-01/01;

    - Certifikacijska shema OB-RPZ-02/01;

    - Certifikacijska shema OB-VV-03/01;

    - Certifikacijska shema OB-VV-04/01.


Provođenje Službenog nadzora nad prijavljenom proizvodnjom vrši se na terenu/ mjestu proizvodnje.

Terenski nadzori sastoje se od uzorkovanja tla na nematode, uzorkovanja biljnog materijala za analizu na štetne organizme, vizualni pregled sortne autentičnosti (vegetativne razvijenosti i zdravstvenog stanja) i nadzora kritičnih točaka u proizvodnji. Izrade dokumentacije o pregledanoj proizvodnji potrebne za stavljanje sadnog materijala u promet i izdavanje etiketa/deklaracija za priznate količine proizvedenog sadnog materijala.

Poslovi Službenog nadzora nad proizvodnjom poljoprivrednog sadnog materijala završavaju izradom Godišnjeg izvješća o proizvodnji poljoprivrednog sadnog materijala.


2. U tijeku je proces proširenja akreditacije CERTIFIKACIJSKO TIJELO / ORGAN ZA POTVRĐIVANJE FEDERALNOG AGROMEDITERANSKOG ZAVODA MOSTAR za poslove certifikacije vina s zaštitićenim zemljopisnim podrijetlom.

   - Ovim procesom se certificira proces izrade dokumenata:

   - ELABORAT – Elaborat o zaštiti zemljopisnog podrijetla vina,

   - ANEKS - Aneks Elaborata o zaštiti zemljopisnog podrijetla vina,

   - MIŠLJENJE – Mišljenje o proizvodnji grožđa i vina s zaštićenim zemljopisnim podrijetlom.


Službena kontrola se provodi prema kriterijima zadatim u:

   a.  REFERENTNIM DOKUMENTIRANIM INFORMACIJAMA (Zakoni i Pravilnici),

   b.  RADNIM UPUTAMA:

     - RU-OZP-ENVV-02/01: Radna uputa za izradu Dokumenta o certifikaciji vina s zaštitićenim zemljopisnim podrijetllom,

     - RU-OZP-ENVV-02/02: Radna uputa za organoleptičko ocjenjivanje vina s zaštićenim zemljopisnim podrijetlom.

   c.  CERTIFIKACIJSKIM SHEMAMA:

     - CS-OZP-ENVV-04/01: Certifikacijska shema za certifikaciju vina s zaštićenim zemljopisnim podrijetlom, Izrada Dokumenta (Elaborat/Aneks/Mišljenje).

     - CS-OZP-ENVV-04/02: Certifikacijska shema za certifikaciju vina s zaštićenim zemljopisnim podrijetlom, (Organoleptičko ocjenjivanje vina).


Ovlaštena osoba za vrednovanje na terenu vrši stručnu kontrolu/vrednovanje koja se sastoji od uvodnog sastanka, provedbe same kontrole te završnog sastanka. Stručnom kontrolom se utvrđuje: nalazi li se vinograd za proizvodnju vina unutar granica vinogorja, površina vinograda po sortama s maksimalnim mogućim urodom po ha, razmak sadnje, popunjenost nasada, uzgojni oblik, radi li se o priznatom kultivaru vinove loze, (provjera na Sortnoj listi BiH), primjena agrotehničkih mjera te mjera zaštite od bolesti i štetnika, da li objekti u kojima se vrši proizvodnja, prerada i pakiranje zadovoljavaju minimalne tehničko-tehnološke uvjete, provedba važnih enoloških postupaka, foto zapisi (vinograd, vinarija i oprema vinarije)

Ukoliko klijent nije dostavio uzorak za fizikalno-kemijsku i organoleptičku ocjenu osoba za vrednovanje uzima uzorak prilikom stručne kontrole i dostavlja ga u akreditirani laboratorij.

Za izradu Mišljenja klijent, pored navedenih podataka I uzoraka vina, dostavlja podatke o količini grožđa I vina na obrascu OB-OZP-ENVV-02/05, za predmetnu godinu. Fokus u izradi Mišljenja je provjera sukladnosti proizvoda s tehničkom specifikacijom navedenom u Elaboratu.

Organoleptičkom ocjenjivanju vina prethodi fizikalno kemijska analiza koju provodi akreditirana laboratorija Zavoda ili druga akreditirana laboratorija prema standardu ISO 17025.

Organoleptičko ocjenjivanje vina provodi Komisija čiji članovi su Odlukom direktora FAZ Mostar, temeljem kompetencija, imenovani za ocjenjivanje. Komisija broji 7 članova uključujući predsjednika i tajnika komisije.

Komisija se saziva pismenim putem najmanje 6 dana prije ocjenjivanja a izuzetno u roku ne kraćem od tri (3) dana.

Ocjenjivanje nije javno. Provodi se u degustacijskoj sali FAZ Mostar u kojoj se pored ljudskih i infrastrukturnih resursa može osigurati objektivno i nepristrano ocjenjivanje vina koja se prije postupka šifriraju.


Ocjenjivanje se vrši prema OIV metodi 100 bodova prema kojoj se određuje kategorija vina:

    - Stolno vino s zaštićenim zemljopisnim podrijetlom 65 bodova,

    - Kvalitetno vino s zaštićenim zemljopisnim podrijetlom 75 bodova

    - Vrhunsko vino s zaštićenim zemljopisnim podrijetlom 85 bodova


O provedenom ocjenjivanju predsjednik i tajnik sačinjavaju Zapisnik o organoleptičkom ocjenjivanju vina na obrascu OB-OZP-ENVV-02/09 koji se dostavlja Organu za kvalitetu.

Organ za kvalitetu vrši administrativnu provjeru rezultata ocjenjivanja i postupa sukladno odredbama Pravilnika o postupcima i metodama organoleptičkog ocjenjivanja vina.
Najčešća pitanja

Tko se može baviti proizvodnjom, pripremom za stavljanje u promet, uvozom i stavljanjem u promet poljoprivrednog sadnog materijala?

Proizvodnjom, pripremom za stavljanje u promet, uvozom i stavljanjem u promet sjemena i sadnog materijala poljoprivrednih biljaka smiju se baviti samo dobavljači, koji su upisani u REGISTAR DOBAVLJAČA I FITOREGISTAR. Upis obavlja Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Sarajevo a na zahtjev dobavljača.

Koje uvjete mora ispuniti proizvođač poljoprivrednog sadnog materijala za upis u registar dobavljača?

Upis u REGISTAR DOBAVLJAČA vrši se sukladno odredbama Pravilnika o upisu u registar dobavljača sjemena i sadnog materijala poljoprivrednih biljaka (Službeni glasnik BiH, broj: 54/16)

U Registar dobavljača mogu se upisati pravna i fizička lica koja obavljaju djelatnosti uvoza i stavljanja u promet sjemena i sadnog materijala, proizvodnju sjemena i sadnog materijala i doradu sjemena poljoprivrednih biljaka na području Bosne i Hercegovine i koja ispunjavaju sljedeće uvjete:

a) za registraciju djelatnosti proizvodnje sjemena i proizvodnje sadnog materijala mora:

- imati stručno osposobljeno lice koje je zaposleno kod dobavljača na neodređeno vrijeme i obavlja poslove stručno osposobljenog lica i koje je inženjer ili diplomirani inženjer poljoprivrede ili ima završen prvi ciklus školovanja na poljoprivrednom fakultetu (smjer ratarski, voćarsko-vinogradarski, hortikultura, zaštita bilja, opći ili neki drugi smjer biljne proizvodnje) ili je magistar poljoprivredne struke odgovarajućeg usmjerenja.

- dostaviti potpisanu izjavu na Obrascu broj 2. iz Pravilnika;

b) za registraciju djelatnosti uvoza sjemena i uvoza sadnog materijala mora:

- imati stručno osposobljeno lice koje je zaposleno kod dobavljača na neodređeno vrijeme i obavlja poslove stručno osposobljenog lica i koje je inženjer ili diplomirani inženjer poljoprivrede ili ima završen prvi ciklus školovanja na poljoprivrednom fakultetu (smjer ratarski voćarsko-vinogradarski, hortikultura, zaštita bilja, opći ili neki drugi smjer biljne proizvodnje) ili je magistar poljoprivredne struke odgovarajućeg usmjerenja,

- dostaviti potpisanu izjavu na Obrascu broj 2. iz Pravilnika;

c) za registraciju djelatnosti stavljanja u promet sjemena i sadnog materijala (na veliko i/ili na malo) mora:

-Imati jednu stručno osposobljenu osobu sa stručnom spremom navedenih usmjerenja poljoprivrednog fakulteta ili jednu stručno osposobljenu osobu sa najmanje četvrtim stupnjem obrazovanja (IV) poljoprivredne struke

Dobavljač ne može prodavati sjeme i sadni materijal izvan prodajnog mjesta i dužan je sjeme držati u uvjetima koji osiguravaju održavanje njegovog kvaliteta. Neregistrirana (pravna i fizička) lica ne smiju stavljati sjeme i sadni materijal u promet.

d) za registraciju djelatnosti dorade sjemena mora:

- imati stručno osposobljeno lice koje je zaposleno kod dobavljača na neodređeno vrijeme i obavlja poslove stručno osposobljenog lica i koje je inženjer ili diplomirani inženjer poljoprivrede ili ima završen prvi ciklus školovanja na poljoprivrednom fakultetu (smjer ratarski voćarsko-vinogradarski, hortikultura, zaštita bilja, opći ili neki drugi smjer biljne proizvodnje) ili je magistar poljoprivredne struke odgovarajućeg usmjerenja,

- posjedovati opremu za sortiranje, čišćenje, tretiranje i pakiranje u ovisnosti o vrstama za koje se upisuju,

- dostaviti potpisanu izjavu na Obrascu broj 2. Iz Pravilnika.

Dobavljač koji je fizičko lice može ujedno biti i stručno osposobljeno lice ako ispunjava uvjete u pogledu stručne osposobljenosti.

Zahtjev za upis u Registar dobavljača podnosi se Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Sarajevo, na Obrascu broj 1. iz Pravilnika. Uz Zahtjev dostavlja se:

- kopija Rješenja o upisu u Registar poslovnih subjekata kod nadležnog organa;

- za stručno osposobljeno lice ovjerena kopija diplome ili svjedočanstva i ugovor o radu na neodređeno vrijeme;

- dokaz o uplati administrativne pristojbe;

- potpisana izjava na Obrascu broj 2. iz Pravilnika.

Na osnovu zaprimljenog zahtjeva, podnosiocu zahtjeva koji ispunjava uvjete izdaje se Rješenje o upisu u Registar dobavljača i dodjeljuje jedinstveni registarski broj, najkasnije dva mjeseca nakon prijema potpunoga zahtjeva.

Koje uvjete mora ispuniti proizvođač poljoprivrednog sadnog materijala za upis u fitoregistar?

Upis u FITOREGISTAR vrši se sukladno odredbama Pravilnika o fitosanitarnom registru i o biljnim putovnicama (Službeni glasnik BiH, broj:5/13) i Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o fitosanitarnom registru i o biljnim putovnicama (Službeni glasnik BiH, broj:35/15).

Upis u Fitoregistar obavezan je za proizvođače, prerađivače, uvoznike i distributere određenog bilja, biljnih proizvoda i reguliranih objekata (Vlasnici) koji obavljaju neku od djelatnosti: proizvodnju, preradu, skladištenje ili distribuciju bilja, biljnih proizvoda i reguliranih objekata.

Vlasnik bilja podnosi Zahtjev za upis u Fitoregistar kod nadležnog Ministarstva/Odjeljenja na osnovu stalnog mjesta boravka ili sjedišta pravnog lica, a nadležnost inspekcije se određuje na osnovu mjesta proizvodnje.

Pored podataka navedenih u Zahtjevu, a potrebnih za upis u Fitoregistar, vlasnik prilaže sljedeće:

a) kopija osobne karte za vlasnika i lica odgovornog za zdravlje bilja;

b) dokaze o stručnoj spremi i radnom iskustvu lica odgovornog za zdravlje bilja:

b1) ovjerenu kopiju diplome odgovarajućeg obrazovanja,

b2) ovjerenu kopiju radne knjižice gdje se navodi period rada i ranijeg iskustva u struci,

b3) ovjerenu kopiju Ugovora o zaposlenju na neodređeno vrijeme, sklopljenog sa licem odgovornim za zdravlje bilja.

c) ovjerenu kopiju dokaza o vlasništvu nad zemljištem,odnosno drugim reguliranim objektima (npr. skladištem), ZK izvadak na ime vlasnika zemljišta, posjedovni list s kopijom katastarskog plana koji glasi na ime vlasnika.

d) ukoliko vlasnik iznajmljuje zemljište ili druge regulirane objekte: ovjerenu kopiju dokaza o pravu na korištenje zemljišta, odnosno drugim reguliranim objektima (ugovor o korištenju, kupoprodaji, zakupu, koncesiji, ZK izvadak, posjedovni list s kopijom katastarskog plana koji glasi na ime davatelja prava);

e) skicu (shemu) mjesta proizvodnje sa svim parcelama,odnosno skicu skladišta ili drugog objekta.

Vlasnici bilja koji se bave najmanje jednom od navedenih djelatnosti (proizvodnja, prerada, skladištenje ili distribucija bilja, biljnih proizvoda i reguliranih objekata), Zahtjev za upis u Fitoregistar, zajedno sa propisanom dokumentacijom, dostavljaju nadležnom Ministarstvu - Federalno ministarstvo, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Sarajevo.

Nadležno Ministarstvo – Federalno ministarstvo, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Sarajevo, najkasnije u roku od 90 dana od datuma prijema kompletiranog Zahtjeva, donosi Rješenje o upisu u Fitoregistar i vlasniku dodjeljuje jedinstveni registarski broj - FITO-broj.

Detaljne upute o upisu u Fitoregistar: VODIČ za upis u FITOREGISTAR - Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Sarajevo (www.fmpvs.gov.ba).

Na kojim obrascima se prijavljuje sjeme i sadni materijal za službeni nadzor odnosno certifikaciju?

4.1. PRESADNICE POVRĆA (RU 01)

Dobavljač/Klijent je dužan do konca siječnja tekuće godine izvršiti Prijavu godišnje proizvodnje na propisanom obrascu ( Obrazac 3 i 3a).

Prije svakog ciklusa proizvodnje presadnica Dobavljač/Klijent je dužan dostaviti :

- Prijavu za službeni nadzor na propisanom obrascu (Obrazac 9)

- Prateću dokumentaciju (deklaracija o sjemenu povrća, posebno uvozno odobrenje ukoliko se radi o sortama koje nisu na sortnoj listi),

- Podatke o detaljima proizvodnje (datum sjetve, biljna vrsta, sorta, vrsta biljne podloge (ako je cijepljen rasad), broj proizvedenih presadnica po sortama, medij u kojem je proizveden rasad (treset, kamena vuna, kokosova vlakna), površina u četvornim metrima na kojoj je proizveden rasad, broj katastarske čestice na kojoj je proizveden rasad.

4.2 SJEMENSKI KRUMPIR (RU 02)

Prijava godišnje proizvodnje – (podnosi se do 30.04 tekuće godine )

Prijava godišnje proizvodnje (Pravilnik o Fitisanitarnom registru i o biljnim putovnicama „Službeni glasnik BiH, broj: 5/13),

Obrazac 3: Prijava godišnje proizvodnje za fitosanitarni pregled i stručni nadzor

Obrazac 3 b: Sjeme i sjemenski krumpir

Uz obrasce se dostavlja: Skica lokacije, Deklaracija, Uvjerenja (Fitocertifkat, NAK), Izvješće o izvršenoj analizi tla na ekonomski štetne nematode

Prijava za službeni nadzor - (Pravilnik o službenom nadzoru sadnog materijala poljoprivrednog, bilja u BiH, Službeni glasnik BiH, broj:13/15) - podnosi se najkasnije 30 dana nakon zasnivanja sjemenskog usjeva)

Obrazac 1 Prijava za službeni nadzor nad sjemenskim usjevom krumpira.

4.3 VOĆNE SADNICE (RU 03) :

- Prijavu godišnje proizvodnje dobavljač/klijent dostavlja na zakonski propisanim obrascima do 30.4. tekuće godine(Pravilnik o fitosanitarnom registru i biljnim pasošima, Službeni glasnik BiH, broj:5/13) :

Obrazac 3 : Prijava godišnje proizvodnje za fitosanitarni pregled i stručni nadzor

Obrazac 3a : Voćni sadni materijal i Obrazac 6: Vrste i sorte voća koje se ne nalaze u Fitoregistru.

Uz Obrazac 3a se dostavlja: Dokumenti o porijeklu reproduktivnog materijala, Kopija katastarskog plana sa ucrtanim objektima i zemljištima za proizvodnju, Plan sadnje i skica lokacije,

- Prijava za Službeni nadzor nad proizvodnjom poljoprivrednog sadnog materijala voća do 30.5. tekuće godine, (Pravilnik o službenom nadzoru sadnog materijala poljoprivrednog bilja u BiH, Službeni glasnik BiH, broj:13/15)

- Obrazac 3: Prijava za odabir matičnih nasada (dok se ne završi proces umatičenja). Uz obrazac dostaviti: deklaracije ili uvjerenja i skicu lokacije

- Obrazac br.6: Prijava za Službeni nadzor nad proizvodnjom poljoprivrednog sadnog materijala voća. Uz obrazac 6 dostaviti: deklaracije ili uvjerenja i skicu lokacije

4.4 VINOVA LOZA (RU 04):

Prijavu godišnje proizvodnje dobavljač/klijent dostavlja na zakonski propisanim obrascima do 31.5. tekuće godine (Pravilnik o fitosanitarnom registru i biljnim pasošima, Službeni glasnik BiH, broj:5/13)

- Obrazac 3 : Prijava godišnje proizvodnje za fitosanitarni pregled i stručni nadzor ,

-Obrazac 3a :Lozni sadni materijal,

Uz Obrazac 3a se dostavlja: Dokumenti o porijeklu reproduktivnog materijala, Kopija katastarskog plana sa ucrtanim objektima i zemljištima za proizvodnju, Plan sadnje i skica lokacije

Prijava za Službeni nadzor nad proizvodnjom poljoprivrednog sadnog materijala vinove loze do 15.6. tekuće godine, (Pravilnik o službenom nadzoru sadnog materijala poljoprivrednog bilja u BiH, Službeni glasnik BiH, broj:13/15)

- Obrazac 3: Prijava za odabir matičnih nasada (dok se ne završi proces umatičenja) do 15.6. tekuće godine,

Uz obrazac 3 dostaviti: deklaracije ili uvjerenja, skicu lokacije

- Obrazac br.6: Prijava za Službeni nadzor nad proizvodnjom poljoprivrednog sadnog materijala vinove loze

Uz obrazac 6 dostaviti: deklaracije ili uvjerenja, skicu lokacije

Kako se dostavlja popunjena dokumentacija?

Popunjeni dokumenti se dostavljaju:

poštom na adresu: Federalni agromediteranski zavod Mostar, ul. Biskupa Čule br.10, 88000 Mostar, ili fizički na glavni protokol Federalnog agromediteranskog zavoda, ili elektroničkom poštom (adresa: [email protected]).

Koji obrazac Klijent/Dobavljač popunjava, kad želi sklopiti Ugovor o certificiranju/ potvrđivanju sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja kod CT/Organ za potvrđivanje FAZ Mostar?

Klijent/Dobavljač popunjava obrazac: OB-OZP-02/01 - Zahtjev za certifikaciju/potvrđivanje proizvoda.
This is a block of text. Double-click this text to edit it.
FEDERALNI AGROMEDITERANSKI ZAVOD
Biskupa Čule 10,
88000 Mostar
Prijava