Najčešća pitanja

  1. TKO SE MOŽE BAVITI PROIZVODNJOM, PRIPREMOM ZA STAVLJANJE U PROMET, UVOZOM I STAVLJANJEM U PROMET POLJOPRIVREDNOG SADNOG MATERIJALA?

Proizvodnjom, pripremom za stavljanje u promet, uvozom i stavljanjem u promet sjemena i sadnog materijala poljoprivrednih biljaka smiju se baviti samo dobavljači, koji su upisani u REGISTAR DOBAVLJAČA I FITOREGISTAR. Upis obavlja Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Sarajevo a na zahtjev dobavljača.

 

  1. KOJE UVJETE MORA ISPUNITI PROIZVOĐAČ POLJOPRIVREDNOG SADNOG MATERIJALA ZA UPIS U REGISTAR DOBAVLJAČA?

Upis u REGISTAR DOBAVLJAČA vrši se sukladno odredbama Pravilnika o upisu u registar dobavljača sjemena i sadnog materijala poljoprivrednih biljaka (Službeni glasnik BiH, broj: 54/16)

U Registar dobavljača mogu se upisati pravna i fizička lica koja obavljaju djelatnosti uvoza i stavljanja u promet sjemena i sadnog materijala, proizvodnju sjemena i sadnog materijala i doradu sjemena poljoprivrednih biljaka na području Bosne i Hercegovine i koja ispunjavaju sljedeće uvjete:

a) za registraciju djelatnosti proizvodnje sjemena i proizvodnje sadnog materijala mora:

-  imati stručno osposobljeno lice koje je zaposleno kod dobavljača na neodređeno vrijeme i obavlja poslove stručno osposobljenog lica i koje je inženjer ili diplomirani inženjer poljoprivrede ili ima završen prvi ciklus školovanja na poljoprivrednom fakultetu (smjer ratarski, voćarsko-vinogradarski, hortikultura, zaštita bilja, opći ili neki drugi smjer biljne proizvodnje) ili je magistar poljoprivredne struke odgovarajućeg usmjerenja.

-  dostaviti potpisanu izjavu na Obrascu broj 2. iz Pravilnika;

b) za registraciju djelatnosti uvoza sjemena i uvoza sadnog materijala mora:

-  imati stručno osposobljeno lice koje je zaposleno kod dobavljača na neodređeno vrijeme i obavlja poslove stručno osposobljenog lica i koje je inženjer ili diplomirani inženjer poljoprivrede ili ima završen prvi ciklus školovanja na poljoprivrednom fakultetu (smjer ratarski voćarsko-vinogradarski, hortikultura, zaštita bilja, opći ili neki drugi smjer biljne proizvodnje) ili je magistar poljoprivredne struke odgovarajućeg usmjerenja,

- dostaviti potpisanu izjavu na Obrascu broj 2. iz Pravilnika;

c) za registraciju djelatnosti stavljanja u promet sjemena i sadnog materijala (na veliko i/ili na malo) mora:

-Imati jednu stručno osposobljenu osobu sa stručnom spremom navedenih usmjerenja poljoprivrednog fakulteta ili jednu stručno osposobljenu osobu sa najmanje četvrtim stupnjem obrazovanja (IV) poljoprivredne struke

Dobavljač ne može prodavati sjeme i sadni materijal izvan prodajnog mjesta i dužan je sjeme držati u uvjetima koji osiguravaju održavanje njegovog kvaliteta. Neregistrirana (pravna i fizička) lica ne smiju stavljati sjeme i sadni materijal u promet.

d) za registraciju djelatnosti dorade sjemena mora:

- imati stručno osposobljeno lice koje je zaposleno kod dobavljača na neodređeno vrijeme i obavlja poslove stručno osposobljenog lica i koje je inženjer ili diplomirani inženjer poljoprivrede ili ima završen prvi ciklus školovanja na poljoprivrednom fakultetu (smjer ratarski voćarsko-vinogradarski, hortikultura, zaštita bilja, opći ili neki drugi smjer biljne proizvodnje) ili je magistar poljoprivredne struke odgovarajućeg usmjerenja,

- posjedovati opremu za sortiranje, čišćenje, tretiranje i pakiranje u ovisnosti o vrstama za koje se upisuju,

- dostaviti potpisanu izjavu na Obrascu broj 2. Iz Pravilnika.

Dobavljač koji je fizičko lice može ujedno biti i stručno osposobljeno lice ako ispunjava uvjete u pogledu stručne osposobljenosti.

Zahtjev za upis u Registar dobavljača podnosi se Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Sarajevo, na Obrascu broj 1. iz Pravilnika. Uz Zahtjev dostavlja se:

-  kopija Rješenja o upisu u Registar poslovnih subjekata kod nadležnog organa;

-  za stručno osposobljeno lice ovjerena kopija diplome ili svjedočanstva i ugovor o radu na neodređeno vrijeme;

-  dokaz o uplati administrativne pristojbe;

-  potpisana izjava na Obrascu broj 2. iz Pravilnika.

Na osnovu zaprimljenog zahtjeva, podnosiocu zahtjeva koji ispunjava uvjete izdaje se Rješenje o upisu u Registar dobavljača i dodjeljuje jedinstveni registarski broj, najkasnije dva mjeseca nakon prijema potpunoga zahtjeva.

 

  1. KOJE UVJETE MORA ISPUNITI PROIZVOĐAČ POLJOPRIVREDNOG SADNOG MATERIJALA ZA UPIS U FITOREGISTAR?

Upis u FITOREGISTAR vrši se sukladno odredbama Pravilnika o fitosanitarnom registru i o biljnim putovnicama (Službeni glasnik BiH, broj:5/13) i Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o fitosanitarnom registru i o biljnim putovnicama (Službeni glasnik BiH, broj:35/15).

Upis u Fitoregistar obavezan je za proizvođače, prerađivače, uvoznike i distributere određenog bilja, biljnih proizvoda i reguliranih objekata (Vlasnici) koji obavljaju neku od djelatnosti: proizvodnju, preradu, skladištenje ili distribuciju bilja, biljnih proizvoda i reguliranih objekata.

Vlasnik bilja podnosi Zahtjev za upis u Fitoregistar kod nadležnog Ministarstva/Odjeljenja  na osnovu stalnog mjesta boravka ili sjedišta pravnog lica, a nadležnost inspekcije se određuje na osnovu mjesta proizvodnje.

Pored podataka navedenih u Zahtjevu, a potrebnih za upis u Fitoregistar, vlasnik prilaže sljedeće:

a) kopija osobne karte za vlasnika i lica odgovornog za zdravlje bilja;

b) dokaze o stručnoj spremi i radnom iskustvu lica odgovornog za zdravlje bilja:

b1) ovjerenu kopiju diplome odgovarajućeg obrazovanja,

b2) ovjerenu kopiju radne knjižice gdje se navodi period rada i ranijeg iskustva u struci,

b3) ovjerenu kopiju Ugovora o zaposlenju na neodređeno vrijeme, sklopljenog sa licem odgovornim za zdravlje bilja.

c) ovjerenu kopiju dokaza o vlasništvu nad zemljištem,odnosno drugim reguliranim objektima (npr. skladištem), ZK izvadak na ime vlasnika zemljišta, posjedovni list s kopijom katastarskog plana koji glasi na ime vlasnika.

d) ukoliko vlasnik iznajmljuje zemljište ili druge regulirane objekte: ovjerenu kopiju dokaza o pravu na korištenje zemljišta, odnosno drugim reguliranim objektima (ugovor o korištenju, kupoprodaji, zakupu, koncesiji, ZK izvadak, posjedovni list s kopijom katastarskog plana koji glasi na ime davatelja prava);

e) skicu (shemu) mjesta proizvodnje sa svim parcelama,odnosno skicu skladišta ili drugog objekta.

Vlasnici bilja koji se bave najmanje jednom od  navedenih djelatnosti (proizvodnja, prerada, skladištenje ili distribucija bilja, biljnih proizvoda i reguliranih objekata), Zahtjev za upis u Fitoregistar, zajedno sa propisanom dokumentacijom, dostavljaju nadležnom Ministarstvu - Federalno ministarstvo, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Sarajevo.

Nadležno Ministarstvo – Federalno ministarstvo, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Sarajevo, najkasnije u roku od 90 dana od datuma prijema kompletiranog Zahtjeva, donosi Rješenje o upisu u Fitoregistar i vlasniku dodjeljuje jedinstveni registarski broj - FITO-broj.

Detaljne upute o upisu u Fitoregistar: VODIČ za upis u FITOREGISTAR - Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Sarajevo (www.fmpvs.gov.ba).

 

  1. NA KOJIM OBRASCIMA SE PRIJAVLJUJE SJEME I SADNI MATERIJAL ZA SLUŽBENI NADZOR ODNOSNO CERTIFIKACIJU?

 

4.1. PRESADNICE POVRĆA (RU 01)

Dobavljač/Klijent je dužan do konca siječnja tekuće godine izvršiti Prijavu godišnje proizvodnje na propisanom obrascu ( Obrazac 3 i 3a).

Prije svakog ciklusa proizvodnje presadnica Dobavljač/Klijent je dužan dostaviti :

- Prijavu za službeni nadzor na propisanom obrascu (Obrazac 9)

- Prateću dokumentaciju (deklaracija o sjemenu povrća, posebno uvozno odobrenje ukoliko se radi o sortama koje nisu na sortnoj listi),

- Podatke o detaljima proizvodnje (datum sjetve, biljna vrsta, sorta, vrsta biljne podloge (ako je cijepljen rasad), broj proizvedenih presadnica po sortama, medij u kojem je proizveden rasad (treset, kamena vuna, kokosova vlakna), površina u četvornim metrima na kojoj je proizveden rasad, broj katastarske čestice na kojoj je proizveden rasad.

 

4.2       SJEMENSKI KRUMPIR (RU 02)

 

Prijava godišnje proizvodnje – (podnosi se do 30.04 tekuće godine )

Prijava godišnje proizvodnje (Pravilnik o Fitisanitarnom registru i o biljnim putovnicama      „Službeni glasnik BiH, broj: 5/13),

Obrazac 3: Prijava godišnje proizvodnje za fitosanitarni pregled i stručni nadzor

Obrazac 3 b: Sjeme i sjemenski krumpir

Uz obrasce se dostavlja: Skica lokacije, Deklaracija, Uvjerenja (Fitocertifkat, NAK), Izvješće o izvršenoj analizi tla na ekonomski štetne nematode

 Prijava za službeni nadzor  -  (Pravilnik o službenom nadzoru sadnog materijala poljoprivrednog, bilja u BiH, Službeni glasnik BiH, broj:13/15) - podnosi se najkasnije 30 dana nakon zasnivanja sjemenskog usjeva)

Obrazac  1 Prijava za službeni nadzor nad sjemenskim usjevom krumpira.

 

4.3 VOĆNE SADNICE (RU 03) :

- Prijavu godišnje proizvodnje dobavljač/klijent dostavlja na zakonski propisanim obrascima do 30.4. tekuće godine(Pravilnik o fitosanitarnom registru i biljnim pasošima, Službeni glasnik BiH, broj:5/13) :

Obrazac 3 : Prijava godišnje proizvodnje za fitosanitarni pregled i stručni nadzor

Obrazac 3a :  Voćni sadni materijal i Obrazac 6: Vrste i sorte voća koje se ne nalaze u Fitoregistru.

Uz Obrazac 3a se dostavlja: Dokumenti o porijeklu reproduktivnog materijala, Kopija katastarskog plana sa ucrtanim objektima i zemljištima za proizvodnju, Plan sadnje i skica lokacije,

- Prijava za Službeni nadzor nad proizvodnjom poljoprivrednog sadnog materijala  voća do 30.5. tekuće godine, (Pravilnik o službenom nadzoru sadnog materijala poljoprivrednog bilja u BiH, Službeni glasnik BiH, broj:13/15)

- Obrazac 3: Prijava za odabir matičnih nasada (dok se ne završi proces umatičenja). Uz obrazac  dostaviti: deklaracije ili uvjerenja i skicu lokacije

- Obrazac br.6: Prijava za Službeni nadzor nad proizvodnjom poljoprivrednog sadnog materijala  voća. Uz obrazac 6 dostaviti: deklaracije ili uvjerenja i skicu lokacije

 

  1. VINOVA LOZA (RU 04):

Prijavu godišnje proizvodnje dobavljač/klijent dostavlja na zakonski propisanim obrascima do 31.5. tekuće godine (Pravilnik o fitosanitarnom registru i biljnim pasošima, Službeni glasnik BiH, broj:5/13)

- Obrazac 3 : Prijava godišnje proizvodnje za fitosanitarni pregled i stručni nadzor ,

-Obrazac 3a :Lozni sadni materijal,

Uz Obrazac 3a se dostavlja: Dokumenti o porijeklu reproduktivnog materijala, Kopija katastarskog plana sa ucrtanim objektima i zemljištima za proizvodnju, Plan sadnje i skica lokacije

Prijava za Službeni nadzor nad proizvodnjom poljoprivrednog sadnog materijala  vinove loze do 15.6. tekuće godine, (Pravilnik o službenom nadzoru sadnog materijala poljoprivrednog bilja u BiH, Službeni glasnik BiH, broj:13/15)

- Obrazac 3: Prijava za odabir matičnih nasada (dok se ne završi proces umatičenja) do 15.6. tekuće godine,

 Uz obrazac 3 dostaviti: deklaracije ili uvjerenja, skicu lokacije

- Obrazac br.6: Prijava za Službeni nadzor nad proizvodnjom poljoprivrednog sadnog materijala  vinove loze

Uz obrazac 6 dostaviti: deklaracije ili uvjerenja, skicu lokacije

  1. KAKO SE DOSTAVLJA POPUNJENA DOKUMENTACIJA

Popunjeni dokumenti se dostavljaju: