25.02.2021. |
 Novosti
Preporučeni sortiment maslina u regiji Hercegovine

 

Poznato je da Hercegovina kao regija nije u cijelosti pogodna za uzgoj maslina, areal uzgoja masline se bazira na mikro lokalitetima koji sa agro-pedološko-klimatskim uvjetima odgovaraju ovoj kulturi. Gledano kroz makro lokalitete uzgoja masline unutar regije Hercegovine on ae pruža  rubnim tokovima rijeka Neretve, Trebižeta i   Trebišnjice sa pritokama. Isto tako treba uzeti u obzir da regija Hercegovine u većem dijelu ne prelazi nadmorsku visinu veću od 400 metara n/m. Kao takva odgovara uzgoju maslina sa svojom sub mediteranskom klimom. Prema Köppenovoj klasifikaciji klime upravo ovi lokaliteti makro regija se nalaze u podtipu klimata kojeg očituju dvije karakteristike,a to su sredozemna klima sa suhim i vrućim ljetom (Csa), te sa suhim i toplim ljetom (Csb), gdje je srednja mjesečna temperatura najhladnijeg mjeseca između 4 i 13°C.

Sorte koje su preporučene za uzgoj prvenstveno se dijele na stolne i sorte uljarice. Daljnja zastupljenost sortimenta se zasniva na kompatibilnosti sorti sa mikrolokalitetima, primjerice tamo gdje utjecaj klime zahtjeva sorte otpornije na mraz ili pojavu nekih bolesti. Također kod podizanja maslinika bitno je da sortiment zastupljen i sa sortama koje su oprašivači jedni drugima. Kod izbora sorti limitirajući čimbenik je lokacija maslinika ,te pretpostavka kada isti dođe na rod koji tip maslinova ulja će imati u budućnosti. Pojedine sorte se razlikuju kada je riječ o utjecaju sorte na kvalitetu samoga ulja, pa tako imamo one koje imaju izraženiju pikantnost u okusu za razliku od drugih.

Kod izbora sadnog materijal jako bitno da ima poznato porijeklo iz provjereni rasadnika, bilo da je riječ o standardnom ili certificiranom sadnom materijalu. Nije preporučljivo da se nasadi podižu sa sadnim materijalom koji potječu iz prirode, a radi se o gukama, odvaljenicama i cokarama. Svim ovim materijalima je zajedničko da potječu od panja masline i kao takvi znaju biti sortno nepoznati.

Sortiment maslina u Hercegovini  se zasniva na sortama Oblica, Leccino, Pendolino i Istarska bjelica kao vodećima, te ostalim poput Buže, Ascolana tenere, Drobnica, Levantinka, Lastovka, Carolea, Coratina i dr.

Posebno treba izdvojiti sortu Ciperssino koja je uljarica, a može poslužiti kao vjetrobran u maslinicama gdje je utjecaj vjetra značajan. Kao takva ima i dekorativna svojstva, pa često zna biti u drvoredima.

Kod podizanja novog maslinika i izbora sortimenta jako bitno je potražiti savjet  od agronomske struke.

CT/Organ za potvrđivanje  Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar (u tijeku akreditacija prema standardu BAS EN ISO / IEC 17065: 2014, od strane BATA - Institut za akreditiranje BiH) obavlja poslove Službenog nadzora nad proizvodnjom sadnog materijala - sadnica voća ( maslina). Krajnji proizvod je certifikat/potvrda  za određene sorte maslina koji  jamče kvalitetan i zdravstveno ispravan sadni materijal krajnjem kupcu.

Sorte maslina proizvedene u registriranoj proizvodnji 2020. godine, nalaze se u odjeljku CT/Organ za potvrđivanje (www.faz.ba).

Povezane novosti
28.02.2024.
PRIJAVA ZA OCJENJIVANJE OTVORENIH MLADIH VINA
Poštovani, Dana 21.03.2024. godine održat će se Organoleptička ocjena potencijala mladih otvorenih […]
19.02.2024.
Obavijest za voćare
Zimska zaštita predstavlja obveznu mjeru koja se provodi u voćnim nasadima. Nakon […]
08.12.2023.
ZIMSKA ŠKOLA REZIDBE MASLINE 2024. godine
Federalni agromediteranski zavod Mostar u sklopu provedbe Škole rezidbe 2024. godine organizira […]
20.11.2023.
Promotivno-ocjenjivačka i stručna radionica - Kvaliteta kozjih i ovčjih sireva
Poštovani, dana 24.11.2023. godine u 11 sati biti će održana promotivno-ocjenjivačka i […]
1 2 3 52
Certifikati & partneri
FEDERALNI AGROMEDITERANSKI ZAVOD
Biskupa Čule 10,
88000 Mostar
Prijava