27.02.2023. |
 Novosti
HRANIDBA GRAVIDNIH KOZA

 

Pravilna hranidba najzahtjevniji je tehnološki proces na farmi. Pravilnom i kontinuiranom hranidbom gravidnih koza utječe se na povećanje porodne mase jaradi i njihove vitalnosti, te znatno manjoj pojavi bolesti koza, a naročito osiguranju bolje proizvodnje mlijeka u sljedećoj laktaciji. Prva 3-4 mjeseca gravidnosti (100dana) hranidbene potrebe za razvitak ploda su male, odnosno malo iznad razine uzdržnih potreba koza koje se u tome periodu već nalaze u suhostaju. Kada govorimo o hranidbi gravidnih koza ili „zimskoj hranidbi“ koza posebnu pozornost usmjeravamo kozama u zadnjoj trećini graviditeta ili oko 50ak dana pred jarenje. U tom razdoblju gravidnosti najveći je porast mase ploda i do 75%, te je samim time potreba za kvalitetnijim i izdašnijim obrokom neophodna. U prvoj polovici 4. mjeseca gravidnosti energetske potrebe koza su više za 13% od uzdržnih, a u zadnjih 6 tjedana za 10% više od uzdržnih. Porastom ploda smanjuje se kapacitet konzumacije osobito voluminozne krme, plod smanjuje kapacitet probavnog sustava posebice buraga. Omjer koncentrirane i voluminozne krme u tom periodu mora biti u odnosu 35% koncentrirane i 65% voluminozne krme s tim je  da se po mogućnosti daju kvalitetnija i lakše probavljiva krmiva. Preporuka za gravidnu kozu težine od 40-50kg. za period zadnje trećine gravidnosti je oko 1,5kg-2kg kvalitetnog sijena, te oko 1kg silaže. Dnevne količine koncentrata u tom periodu iznose od 500-700g/dan. Količina bjelančevina odnosno proteina u obroku također treba biti znatno povećan. Stoga se tijekom 4. mjeseca gravidnosti količina bjelančevina povećava se za 60%, a tijekom 5. mjeseca za 120% od uzdržnih potreba koza. Na uzdržne potrebe od 60-80 g probavljivih bjelančevina dodaje se još oko 10 g p. bjelančevina po kilogramu ploda. Obzirom da je ukupna masa ploda zajedno s plodnom vodom većinom od 6-9 kg, bjelančevinaste potrebe se penju na 160 g. Uz povećanje bjelančevina u hrani, značajno se povećavaju i mineralne i vitaminske potrebe. Minerali (osobito Ca i P) i vitamini (vitamini A, D i E) su potrebni za rast i razvitak ploda. Količina vode u zadnjoj fazi gravidnosti se također povećava za oko duplo u odnosu na prvu fazu. Gravidnim kozama se daje samo zdrava hrana bez štetnih primjesa. Važno je napomenuti da u fazi od oko tjedan dana pred jarenje kozama se daje količinski manje, ali kvalitetnije hrane, iz obroka se gotovo u potpunosti izbacuju sočna krmiva. Ove mjere treba poduzeti zbog sprečavanja ranog nalijevanja vimena, koje može nateći i izazvati zdravstvene probleme. Nekvalitetna hranidba gravidnih koza može dovesti do narušavanja zdravstvenog stanja, a najčešće su pojave ketoze kod visokoproduktivnih koza s više plodova. Životinja razgrađuje vlastite tjelesne rezerve (masti i bjelančevine), mršavi i dolazi do probavnih poremećaja (začepi, indigestije i sl.)  Ako se bolest brzo ne otkrije (pretraga ketonskih tijela u krvi) i pravovremeno ne pristupi liječenju dolazi do teških poroda i uginuća jaradi odmah po porodu. Pojačana hranidba ugljikohidratnim krmivima oboljelih životinja i infuzije glukoze ublažavaju i otklanjaju ove probleme. Lošijom hranidbom koza može doći i do deficijencije minerala osobito Ca i P. Deficit minerala u hrani koza uzrokuje slabljenje plodnosti, gubitak tjelesne mase i ispadanje dlake takve životinje se znatno teže uočavaju u odnosu na pojavu ketoze. Kod planiranja obroka kako kod drugih preživača tako i kod koza svakoj jedinki probamo pristupiti individualno. Procjenjujemo njezinu kondiciju, konzumaciju hrane i zdravstveno stanje ili bilo kakvo drugo stanje koje nam privlači pažnju. Posebnu pozornost uzimamo kod prvog stadiju gravidnosti, odnosno prestankom mužnje i pripreme koza za jarenje i sljedeću laktaciju gdje svaku jedinku treba dovesti u dobru kondiciju, a nikako da je predebela.  Kako se radi o dosta stresnom periodu za životinje mijenjanje obroka mora biti postepeno. Svaki planirani obrok mora zadovoljiti osnovne potrebe koza. Hranidba kao ekonomski najzahtjevniji proces u stočarskoj proizvodnji i u tom smislu mora biti isplanirana. Važno je pronaći balans između kvalitetnog obroka i cijene istoga. Kod sastavljanja kvalitetnog obrok moramo u obzir uzeti dosta i drugih čimbenika od načina proizvodnje, cilja proizvodnje, starosti stada, pasmini, itd. U planiranju obroka bitan je individualni pristup kod svake životinje ili više njih tako da formiramo grupe prema hranidbenim potrebama. Hranidba kao cjelina sigurno je najzahtjevniji posao u stočarstvu. Kad je obrok u pitanju moramo u svakom trenutku odgovoriti potrebama životinja u određenim fazama proizvodnje. Kvalitetan i izbalansiran obrok garancija je zdravlja i dobre proizvodnje koza.

 

Toni Mikulić mag.ing.zootehnike - 036/335 068 ili na e-mail: [email protected]

Za sva pitanja i probleme oko hranidbe koza ili pomoć pri planiranju i izradi dnevnih obroka javite nam se na broj telefona ili e-mail.
 

Povezane novosti
24.06.2024.
ZAHTJEV ZA UZIMANJE UZORAKA I IZRADU PROGRAMA UREĐENJA ZEMLJIŠTA / TLA
**Uputstvo za uzimanje uzoraka tla za agrokemijsku analizu – nalazi se na […]
14.06.2024.
PREPORUKE
Broj: 01-20-1030-1/24. Mostar, 14.06.2024.   P R E P O R U […]
04.06.2024.
Obavijest za vinogradare
Nestabilne vremenske prilike stvorile su povoljne uvjete za pojavu i razvoj plamenjače […]
24.05.2024.
Obavijest za vinogradare
Na pojedinim lokalitetima vinova loza se već nalazi u fenofazi završetka cvatnje. […]
1 2 3 55
Certifikati & partneri
FEDERALNI AGROMEDITERANSKI ZAVOD
Biskupa Čule 10,
88000 Mostar
Prijava